Logo       Základní škola HOSTIVAŘ

OZNAMOVACÍ SYSTÉM dle zákona č. 171/2023 Sb.

Základní informace k podání oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů
včetně práv oznamovatelů

Základní škola Praha 10 - Hostivař, Kozinova 1000, 102 00
IČO: 476 113 32
jako povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen zákon o ochraně oznamovatelů), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých je možno podat oznámení o možném protiprávním jednání.

Směrnice o postupu podávání, prověřování a evidování oznámení
(Whistleblowing)

Základní informace k podání oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb.

 1. Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jinou obdobnou činnosti, a které:
  1. má znaky trestného činu,
  2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
  4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
   • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů finančních trhů,
   • daně z příjmů právnických osob,
   • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
   • ochrany spotřebitele,
   • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
   • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
   • ochrany životního prostředí,
   • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
   • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
   • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
   • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
   • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
   • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
   • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
 2. Oznamovatel, který má oprávněný důvod domnívat se, že v rámci organizace, ve které je zaměstnán, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblastí působnosti zákona o ochraně oznamovatelů, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření. Právo podat oznámení má oznamovatel pouze v tom případě, že se o této skutečnosti dozvěděl v souvislosti s výkonem práce nebo jinou obdobnou činností.
 3. V souladu s § 9 odst. 2) písm. a) zákona o ochraně oznamovatelů škola jakožto povinný subjekt dle tohoto zákona nepřijímá oznámení od oznamovatele, který pro školu nepracuje v základním pracovněprávním vztahu nebo jako dobrovolník, stážista či osoba vykonávající odbornou praxi, nebo který nebyl uchazečem o práci pro školu.
 4. Oznamovatel má právo prvotní volby, a to jestli pro podání oznámení využije vnitřní oznamovací systém zaměstnavatele, externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti, nebo učiní oznámení prostřednictvím institutu uveřejnění. Institut uveřejnění je doporučováno využít až po neúspěšném vyřízení podaného oznámení prostřednictvím oznamovacích kanálů dle předchozí věty. Bližší informace k institutu uveřejnění jsou uvedeny v § 7 odst. 1) písm. c) zákona o ochraně oznamovatelů.
 5. Oznamovatel má právo na ochranu, pokud podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému zaměstnavatele, externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti nebo prostřednictvím institutu uveřejnění. Oznamovateli a uvedeným v § 4 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů je zaručena maximální možná míra ochrany před odvetnými opatřeními, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.
 6. Oznamovatel má právo být písemně vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí povinným subjektem.
 7. Oznamovatel má právo být písemně informován o výsledku posouzení podaného oznámení, navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo shledáno jako důvodné a to do 30 dnů od podání oznámení. Povinnost informovat oznamovatele dle předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.
Nahoru

Obsah oznámení

Oznámení obsahuje údaje o:
 1. datu podání oznámení;
 2. jménu, příjmení, datu narození a kontaktních údajích oznamovatele nebo jiných údajích, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele;
 3. shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je li jejich totožnost známa;
Nahoru

Způsob podání oznámení

Pro přijímání oznámení je v rámci povinného subjektu zaveden zvláštní, nezávislý, samostatný komunikační kanál, jímž je elektronický program:
„Oznam.to“
(dále jen jako „program“),
jež zároveň zaručuje utajení totožnosti oznamovatele a zabraňuje přístupu neoprávněných osob. Za povinný subjekt má do programu přístup jen příslušná osoba.
Nahoru