Logo       Základní škola HOSTIVAŘ

PORADENSTVÍ

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Tým odborníků se vedle poskytování poradenských služeb dle Vyhlášky 72/2005 Sb. podílí na tvorbě a rozvoji výchovně vzdělávacího systému, tak aby se škola stala životaschopným a funkčním organismem, který je schopen obstát v silné konkurenci. Jde o školu otevřenou, připravenou na novou kvalitu komunikace s rodiči i mimoškolními institucemi, schopnou inspirovat pedagogické pracovníky k samostatnému a tvořivému jednání s vysokými nároky na kvalitu vzdělání. Standardními činnostmi poradenských pracovníků školy jsou služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Pozice školního speciálního pedagoga a školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávacího systému školy.


Školní psycholog, speciální pedagog

Mgr. Radek Průžek
e-mail: pruzek@zshostivar.cz

Má na starosti problematiku žáků s SVP, diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb. Poskytuje metodickou podporu a vedení rodičů či zákonných zástupců v domácí práci a přípravě pro žáky s SVP. Poskytuje odborné konzultace pro žáky, rodiče a pedagogy v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a specifických poruch učení, zajišťuje a provádí individuální práci s klienty v osobních a výchovných problémech, psychologické, speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a poradenské pracovníky školy.
Konzultace jsou možné vždy po vzájemné dohodě.

Nahoru

Metodik prevence

Mgr. Pavlína Šnorová
e-mail: snorova@zshostivar.cz

Má na starosti celoroční kontinuální práci se žáky s obtížemi v chování, práci s třídními kolektivy, přípravu a realizaci intervenčních programů pro jednotlivé ročníky, zjišťování sociálního klimatu ve třídách. Spolupracuje s organizacemi poskytujícími prevenci rizikového chování. Podílí se na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci. Ve spolupráci s třídními učiteli provádí orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování, poskytuje poradenské služby těmto žákům a jejich zákonným zástupcům. Spolupracuje s třídními učiteli, školními specialisty a v případě akutního výskytu SPCH s odpovídajícími odbornými pracovišti na intervenci a následnou péči. Metodik prevence současně aktualizuje MPP a krizový plán školy, spolupracuje s SVP, státní správou, OSPOD a PČR. Zajišťuje a spolu realizuje adaptační kurzy, výjezdy, poskytuje pedagogům metodickou podporu.
Konzultace jsou možné vždy po vzájemné dohodě.

Nahoru

Výchovný karierový poradce

RNDr. Josef Průcha
e-mail: prucha@zshostivar.cz

Poskytuje poradenskou činnost pro žáky, rodiče a zákonné zástupce při volbě dalšího studijního zaměření, zajišťuje dostupné informační materiály pro žáky, spolupracuje s Informačním poradenským střediskem Úřadu práce ČR, zajišťuje agendu přihlášek k přijímacímu řízení žáků na střední školy, evidenci žáků nepřijatých, žáků s neukončenou školní docházkou, žáků se ZPS. Ve spolupráci se školními specialisty pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole žák – pedagog – rodič, případně zajišťuje ve spolupráci s třídními učiteli výchovná opatření v rámci školy /výchovné komise/. V této souvislosti zprostředkovává a zajišťuje spolupráci školy s dalšími odbornými pracovišti PPP, SPC, zdravotnictví, orgány státní správy, kurátory pro mládež, sociálními kurátory, PČR, krizovými centry.
Konzultace jsou možné vždy po vzájemné dohodě.

Nahoru