Základní informace

PRÁVO NA INFORMACE

 • Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost lze podat písemně, ústně i elektronicky viz. bod 6. Příjem žádostí a dalších podání
 • Pověření pracovníci (pracovníci určení k poskytování informací podle § 5 zákona č. 105/1999 Sb., ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím)
  • ředitelka: Mgr. Blanka Chuchlerová
  • zástupkyně ředitelky: Mgr. et Mgr. Magdalena Milatová
  • zástupkyně ředitelky: Mgr. Lenka Pěkná

Aktuální seznam žádostí o informace dle zákona 106/1999 Sb.


OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

 • Opravné prostředky lze podat pouze písemně dle bodu PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ.
  Podávají se ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 400/2005 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon, nebo nejde-li o samostatnou zvláštní úpravu.
 • Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání, které stanoví postup odvolatele.
 • Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Lhůta pro podání opravného prostředku je uvedena v poučení příslušného rozhodnutí.
 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí.
 • Speciální formulář pro podání opravného prostředku není školou vydán.
 • Úřední formuláře najdete na webu Portál veřejné správy (odkaz)