Logo       Základní škola HOSTIVAŘ

GDPR

Zpracování osobních údajů

Obecné nařízení

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit. Cílem je hájit práva žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.

Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze na základě právního předpisu nebo na základě souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků.
Je zakázáno předávání osobních údajů žáků třetím osobám.

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

školní matrika, doklady o přijímání žáků ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování, třídní kniha, záznamy z pedagogických rad, kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky.

Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise, podklady žáků pro vyšetření v PPP, hlášení trestných činů, neomluvená absence, údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích.

Zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů. Ten zahrnuje předvším ukládání dokumentů podle spisového a skartačního řádu, pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole, osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku, shromažďování pouze nezbytných osobních údajů, skartování již listin s údaji dle skartačního řádu, zachovávání mlčenlivosti o údajích, stanovení účelu a způsobu provozování kamerového systému, ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

Dokumenty o zpracivání osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů
Přehled účelů zpracování osobních údajů
Nahoru

Vymahatelnost práva

Práva žáků a zákonných zástupců

Stížnosti, námitky

Co máte konat, pokud se domníváte, že nezpracováváme Vaše osobní údaje správně?
V takovém případě můžete podat písemnou stížnost a to:
 1. ředitelce školy
  • osobně ředitelce na adresu školy (viz. kontaktní informace) (po domluvě)
  • doporučeným dopisem na adresu školy (viz. kontaktní informace)
  • datovou schránkou na adresu: fwdydnh
  • e-mailems elektronickým podpisem na adresu: info@zshostivar.cz
 2. pověřenci pro ochranu osobních údajů na
  • Úřad MČ Praha 15
  • Boloňská 478/1
  • 109 00 Praha 10
  • tel: 281 003 111
  • osobně do podatelny
  • datovou schránkou na adresu: nkybvp5
  • e-mailem s elektronickým podpisem na adresu: podatelna@praha15.cz
 3. dozorovému orgánu
  • Úřad pro ochranu osobních údajů
  • Pplk. Sochora 27
  • 170 00 Praha 7
  • tel: 234 665 111
  • písemně s notářsky ověřeným podpisem do podatelny, nebo na poštovní adresu
  • datovou schránkou na adresu: qkbaa2n
  • e-mailem s elektronickým podpisem na adresu: posta@uoou.cz

Podrobnější informace

Naleznete na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz
Nahoru

Ochrana osobních údajů

Školní pověřenec pro ochranu osobních údajů

Dokumenty k ochraně osobních údajů

Prohlášení správce osobních údajů
Souhlas zákonného zástupce (subjektu údajů)
Nahoru